Regulamin konkursu cosplay

Regulamin konkursu cosplay

Regulamin Konkursu Cosplay

I. Informacje ogólne


1. Konkurs Cosplay jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą… stroje, przebierają się™ w nie i odgrywają… wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać‡ się™ w postaci z mang, anime, gier konsolowych lub komputerowych, filmów, komiksów, a także w członków zespoł‚ów muzycznych oraz w postaci historyczne. 

2. Cosplay prowadzony będzie w sposób mający zapewnić jak najwyższy poziom wizualny, merytoryczny, a także bezpieczeństwo uczestników i widzów. Uczestnicy będą mogli uzyskać dostę™p do mikrofonów i innych urządzeń audiowizualnych znajdujących się™ w dyspozycji organizatorów. 

3. Konkurs Cosplay na konwencie Japanicon 2017 będzie podzielony na cztery niezależne od siebie części: Standard Cosplay oraz eliminacje do następujących konkursów międzynarodowych: Cosplay World Masters 2018 (CWM), Clara Cow's Cosplay Cup 2018 (CCCC) i European Cosplay Gathering 2018 (ECG). Jeden uczestnik może wziąć udział w więcej niż jednej części Konkursu, natomiast jeden cosplay nie może być zgłoszony do oceny w więcej niż jednej części. Nie można też zgłosić‡ tego samego wystę™pu do więcej niż jednej cz궛ci Konkursu. Wyjątek od tej reguły stanowi możliwość oceniania jednego zgłoszenia jednocześnie w eliminacjach do CWM i solowej kategorii ECG, albo w eliminacjach do CCCC i grupowej kategorii ECG. Konkurs Standard Cosplay będzie prowadzony w trzech kategoriach: "Najlepszy cosplay", "Najlepszy wystę™p (solo)", oraz "Najlepszy występ (grupa)". Jeśli do Konkursu zostanie zgłoszone mniej niż pięć‡ występów solowych lub mniej niż pięć wystę™pów grupowych, zostanie przyznana tylko jedna nagroda za "Najlepszy wystę™p".

II. Zgł‚oszenie uczestnictwa w Konkursie Cosplay


1. W Konkursie Cosplay może wziąć‡ udział‚ każdy uczestnik konwentu Japanicon 2017, który najpóźniej do 28 września 2017 r. wypełni i nadeś›le odpowiednie formularze rejestracyjne, znajdujące się w systemie strony konwentu Japanicon 2017. Osoby zainteresowane udział‚em w wię™cej niz jednej cz궛ci Konkursu muszą… osobno wypełnić‡ formularz odpowiadający każdej z części. Aby wystą…pić‡ goś›cinnie w cz궛ci Standard Cosplay, rezygnując z oceny stroju i prawa do walki o nagrodę™ w kategorii "Najlepszy cosplay", w punkcie "Udział w konkursie" należy zaznaczyć‡ "€žPoza konkursem". Domyś›lnie wszystkie zgłoszone prezentacje są… natomiast brane pod uwagę™ w odpowiedniej kategorii konkursu na najlepszy występ. Aby zrezygnować‡ z tego prawa należy dodać‡ odpowiedni komentarz (np. "prezentacja nie oceniana") w sekcji "Uwagi" formularza zgł‚oszeniowego. W przypadku wystę™pów grupowych wszyscy członkowie grupy albo są, albo nie są oceniani za wystę™p - nie można wyodrę™bnić‡ do oceny mniejszej podgrupy.

1a. Osoby startują…ce w eliminacjach do konkursów międzynarodowych muszą speł‚nić‡ dodatkowe wymagania, opisane w sekcji IV, V lub VI niniejszego Regulaminu.

2. Każda osoba biorąca udział‚ w cosplayu, nawet tylko gościnnie, musi wypeł‚nić‡ wł‚asne zgłoszenie. Zwolnione z tego obowiązku są osoby tylko pomagające przy występie i nie grające żadnej postaci, lub występujące w roli "randomów". Nie powinny być one uwzględniane przy podawaniu liczebności grupy. Zgł‚oszenia wieloosobowe i/lub wysłane w cudzym imieniu są… nieważne, i bę™dą… odsył‚ane do autorów w celu poprawnego wypełnienia. Jeś›li strój jest noszony przez więcej niż jedną… osobę™, każda z nich jest zobowiązana do wysł‚ania własnej kopii zgłoszenia.

3. W konkursie Standard Cosplay w konkurencjach "Najlepszy Cosplay" i "Najlepszy występ (solo)", oraz w konkursie Debiut Cosplay mogą… brać udział‚ tylko stroje, które nie miały jeszcze premiery scenicznej. Można natomiast wystartować‡ z cosplayem, który był‚ wcześ›niej używany tylko "€ždo pochodzenia"€. W konkursie na "Najlepszy wystę™p (grupa)" w ramach Standard Cosplayu można wziąć‡ udział‚ w stroju już prezentowanych, pod warunkiem, że co najmniej jeden cosplay w grupie jest premierą… sceniczną….

W eliminacjach do konkursów międzynarodowych można wystartować w cosplayu premierowym lub już prezentowanym, pod warunkiem że od premiery scenicznej upłynął mniej niż rok, i nie był on jeszcze oceniany w eliminacjach ani finałach konkursów międzynarodowych.

4. Do formularzy zgłoszeniowych prezentacji stroju należy dołączyć‡, w iloś›ci od 2 do 6 sztuk, pliki graficzne przedstawiają…ce w możliwie peł‚ny sposób postać‡, za którą… przebiera się™ uczestnik, ważniejsze elementy stroju i akcesoriów (podana liczba obrazów nie dotyczy strojów powstałych na podstawie one-artó'w i fanartów). Pliki graficzne powinny mieć‡ wymiary co najmniej 400 pikseli na krótszym boku, lecz nie więcej niż 2000 pikseli na dł‚uższym boku; kompresja plików graficznych nie powinna wprowadzać‡ do obrazu wyraźnych zakłóceń„ - zapewni to możliwość należytej oceny wiernoś›ci oryginał‚owi wykonanego stroju. Przesł‚anie plików obrazów odgrywanej postaci wraz ze zgł‚oszeniem jest obowią…zkowe. Uczestnik może także załączyć‡ przygotowaną przez siebie planszę™ graficzną… w formacie 1024x768 pikseli, lub większym, która może zostać‡ wyś›wietlona na ekranie podczas jego prezentacji scenicznej. 

5. Zgłaszają…cy się™ do udziału w Konkursie Cosplay może dołą…czyć‡ ś›cieżkę™ dźwię™kową lub plik wideo, które miał‚yby zostać‡ odtworzone w trakcie jego występu. Wymienione materiał‚y należy spakować‡ do jednego archiwum w formacie RAR lub ZIP i załączyć‡ do zgł‚oszenia korzystają…c z odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

6. Rejestracja na Cosplay nie jest możliwa bez uprzedniego zarezerwowania i opłacenia wejś›ciówki na konwent, obejmującej dzień startu w konkursie.

7. W ciągu siedmiu dni od daty otrzymania zgł‚oszenia organizatorzy mogą… odesłać‡ je do autora celem uzupeł‚nienia lub poprawienia z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających ww. zmian. Poprawki te muszą… zostać‡ uwzglę™dnione co najmniej na 48 godzin przed wystę™pem. 

8. Brak dostarczonych w podanym wyżej terminie kompletnych formularzy zgłoszeniowych jest podstawą… do niedopuszczenia autora zgłoszenia do uczestnictwa w Cosplayu. 

9. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń„ może zajść‡ konieczność‡ ich selekcji. Z tego powodu potwierdzenia wpisu na listę uczestników Konkursu Cosplay na Japaniconie 2017 bę™dą… rozsył‚ane od pięciu do siedmiu dni po zamknię™ciu rejestracji. W razie nadmiaru chętnych zgłoszenia niekompletne lub z błędami będą odrzucane w pierwszej kolejności. O przyjęciu poprawnych zgłoszeń decyduje kolejność rejestracji (w przypadku grup decyduje moment zgłoszenia ostatniego członka).

10. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgł‚oszeniu (zmiana podkładu, zapowiedzi, oprawy świetlnej, planszy wyświetlanej podczas występu, itp.) organizatorzy muszą… być‡ powiadomieni co najmniej na 48 godzin przed występem. 

11. Uczestnik Cosplayu zobowiązuje się™ jak najszybciej poinformować‡ organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeśli zajdzie taka konieczność‡. W przypadku występów grupowych w takiej sytuacji dopuszczalne są… zastę™pstwa (inny cosplayer gra zgł‚oszoną… wcześniej postać‡) lub zmiana oprawy muzycznej i wizualnej na mniej niż 48 godzin przed występem. 

12. Po zamknię™ciu rejestracji na Cosplay nie ma możliwości dodania do zgłoszenia kolejnych postaci, ani zmiany zgł‚oszonego stroju na inny.

 

III. Przebieg Cosplayu


1. Cosplay prowadzony będzie przez konferansjera wybranego przez organizatorów.

2. Uczestnicy Konkursu Cosplay będą… mieć‡ możliwość przeć‡wiczenia wystę™pu na scenie podczas nieobowiązkowej próby. Podczas Japaniconu 2017 scena zostanie w tym celu udostę™pniona w sobotę w godzinach porannych. 

3. Jeśli organizatorzy zezwolili na dostarczenie przez uczestnika materiałów multimedialnych na konwencie, powinny one zostać przekazane przed zakończeniem próby. Jest to także moment, do którego najpóźniej powinny zostać‡ zgł‚oszone wszystkie rezygnacje z udział‚u w Cosplayu (i zwią…zane z nimi zmiany w planach wystę™pów grupowych). 

4. Cosplay na Japaniconie 2017 odbędzie się w dwóch blokach, przedzielonych innymi atrakcjami. Odstęp pomiędzy blokami cosplayowymi będzie co najmniej godzinny. Jako pierwszy odbędzie się w sobotę po południu konkurs Standard Cosplay. Blok drugi, obejmujący eliminacje do konkursów międzynarodowych, jest planowany w sobotę wieczorem. Całkowity czas trwania żadnego z bloków nie może przekroczyć dwóch godzin. Powyższy plan jest wstępny i może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. W szczególności, w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń do danego konkursu  może on zostać odwołany.

5. Uczestnicy konkursu na "Najlepszy Cosplay" (Standard Cosplay) oraz eliminacji do konkursów międzynarodowych przed cz궛cią… sceniczną zobowią…zani są… wziąć‡ udział‚ w rundzie jury, w trakcie której stroje uczestników bę™dą… poddane szczegół‚owym oglę™dzinom i ocenione przez skład sędziowski wybrany przez organizatorów. 

6. Każdy uczestnik Konkursu Cosplay prezentuje swój wystę™p po wygł‚oszeniu zapowiedzi przez konferansjera. W konkursie Standard Cosplay występ solowy powinien trwać‡ od 30 sekund do 2 minut, zaś› grupowy od minuty do maksymalnie pię™ciu minut. W eliminacjach do konkursów międzynarodowych obowiązują… osobne limity czasowe, podane odpowiednio w sekcjach IV-VI niniejszego regulaminu.

7. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się™ wobec innych goś›ci konwentu i organizatorów. Szczególna uwaga będzie przywiązywana do zachowania na scenie.

8. Organizatorzy zastrzegają… sobie prawo do przerwania występu uczestników i usunię™cia ich ze sceny, jeś›li ich zachowanie narusza prawa innych goś›ci konwentu, bą…dź znaczą…co odbiega od ogólnie przyję™tych norm moralnych.

9. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastą…pi w momencie podanym przez organizatorów w późniejszym terminie.

 

IV. Eliminacje Cosplay World Masters 2018

1. Na konwencie Japanicon 2017, w ramach Konkursu Cosplay, zostaną rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu Cospay World Masters 2018 (dalej: CWM). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wył‚onienie jednego reprezentanta Polski na finał konkursu CWM 2018 w Lizbonie.

2. W Eliminacjach może wziąć‡ udział‚ każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, zgłosi się do Konkursu Cosplay w kategorii "Eliminacje do Cosplay World Masters 2018" oraz do momentu wysłania zgłoszenia (najpóźniej 28 września 2017 roku) ukończy 16 lat. Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na udział w konkursie eliminacyjnym.

3. Cosplay World Masters jest konkursem solowym. Strój zgłoszony do Eliminacji musi być w conajmniej 60% wykonany przez uczestnika w nim startującego. Wyjątkiem są akcesoria typu peruki, buty, okulary, itd., które mogą być kupione. Jakiekolwiek ich modyfikacje muszą być jednak dziełem uczestnika. Dekoracje sceniczne, które nie podlegają ocenie podczas rundy jury, nie muszą być natomiast wykonane przez uczestnika Eliminacji.

4. Strój biorą…cy udział‚ w Eliminacjach CWM musi być‡ odwzorowaniem kostiumu pojawiają…cego się w mandze, anime lub grze, opublikowanym w kraju lub za granicą… na licencji komercyjnej. Materiał źródł‚owy nie musi pochodzić‡ z Japonii. Do Eliminacji nie są natomiast dopuszczone stroje bazujące na fanartach lub oryginalnej twórczości opublikowanej bez licencji komercyjnej (np. tylko w portalach typu deviantart).

5. Osoby biorące bezpoś›redni udział‚ w organizacji Japaniconu 2017 lub finał‚u CWM 2018 i Iberanime LX nie mogą… uczestniczyć‡ w Eliminacjach.

6. Każdy uczestnik Eliminacji dodatkowo oś›wiadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał‚ CWM do Portugalii w terminie od 4 do 6 maja 2018, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

7. Do Eliminacji CWM 2018 zostanie dopuszczonych najwyżej 25 uczestników.

8. W razie rezygnacji z udziału w Eliminacjach na mniej niż 48 godzin przed konkursem uczestnik musi dowieść że była ona spowodowana wypadkiem losowym, na który uczestnik nie miał wpływu (np. choroba), zaś nie była rezultatem nieukończenia stroju w terminie. W razie nieuzasadnionej rezygnacji uczestnik będzie wykluczony z następnej edycji konkursu Cosplay World Masters.

9. W trakcie Konkursu Cosplay spoś›ród osób, które™ zgł‚osił‚y się do Eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego Uczestników Konkursu wybierze zwycię™zcę™ Eliminacji. Zgodność cosplayu z materiałem źródłowym stanowi 30% oceny, wykonanie techniczne 30% (uwzględnionia jest tu schludność wykonania, poziom trudności stroju i ilość wymaganych detali), zaś prezentacja sceniczna 40% (brana pod uwagę jest też zgodność prezentacji z charakterem i historią postaci w materiale źródłowym).

10. W razie remisu punktowego wyższą lokatę zajmuje uczestnik z wyższą oceną za prezentację. Jeśli te także są równe decyduje ocena konstrukcji stroju. W przypadku gdy wszystkie składowe oceny są takie same o wyłonieniu zwycięzcy decyduje organizator eliminacji.

11. Podczas prezentacji zgłoszonej do Eliminacji CWM na scenie może znajdować‡ się™ tylko uczestnik Eliminacji. Dodanie do prezentacji cosplayów postaci drugoplanowych lub epizodycznych jest zabronione. W sytuacjach awaryjnych dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy dodatkowych osób przy obsł‚udze rekwizytów lub dekoracji.

12. Scenografia może składać się najwyżej z trzech części, i musi w całości mieścić się w przestrzeni o wymiarach 2.5m (wysokość) x 2m x 2m. Uczestnik może zażyczyć sobie dostarczenia przez organizatorów najwyżej dwóch elementów na których można rozstawić elementy scenografii (typu stoły lub krzesła). Niedozwolone jest użycie dekoracji wymagających przymocowania w jakikolwiek sposób do konstrukcji sceny lub przyklejania do stołów i krzeseł dostarczonych przez organizatorów.

13. Prezentacja sceniczna zgłoszona do Eliminacji nie może trwać wię™cej niż dwie minuty. Przygotowanie sceny do występu i zniesienie rekwizytów i dekoracji po nim nie może trwać więcej niż 30 sekund. W razie przekroczenia tych limitów ocena uczestnika za prezentację zostanie obniżona o 0.5 punktu za każde 30 sekund spóźnienia.

14. Zwycięzca Eliminacji otrzyma nagrodę Grand Prix oraz prawo do reprezentowania Polski w finale CWM 2018 w Lizbonie. Koszty zakwaterowania oraz podróży pokrywa organizator finał‚u. Koszty zakwaterowania pokryte będą od piątku 4 maja 2018 do niedzieli 6 maja (dwie noce). Koszty podróży pokrywa MiOhi.

15. Jury zastrzega sobie prawo do wybrania jednej osoby rezerwowej, na wypadek gdyby zwycię™zca Eliminacji z jakichkolwiek wzglę™dów nie mógł uczestniczyć‡ w finale CWM 2018.

 

V. Eliminacje Clara Cow's Cosplay Cup 2018

1. Na konwencie Japanicon 2017, w ramach Konkursu Cosplay, zostaną rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu Clara Cow's Cosplay Cup 2017 (dalej: CCCC). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wyłonienie jednej dwuosobowej drużyny, która reprezentować będzie Polskę na finale konkursu CCCC 2018 w Hadze.

2. W Eliminacjach może wziąć udział każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu w Polsce, zgłosi się do Konkursu Cosplay w kategorii "Eliminacje do Clara Cow's Cosplay Cup 2018" oraz do 15 czerwca 2018 roku ukończy 18 lat.


3. Strój zgłoszony do eliminacji musi być przynajmniej w 50% wykonany przez uczestnika w nim startującego. Nieodpłatna pomoc rodziny lub przyjaciół cosplayera przy wykonywaniu stroju jest dozwolona. Stroje kupione nie są dopuszczone do konkursu eliminacyjnego. Dozwolone jest natomiast użycie kupionych peruk, butów, okularów, itp. drobnych akcesoriów.

4. Strój biorący udział w eliminacjach CCCC musi być odwzorowaniem kostiumu pojawiającego się w oficjalnych materiałach pochodzących z dowolnej produkcji animowanej, komiksu lub gry komputerowej/wideo. Filmy live action, a także wszelkie fanarty i twórczość oryginalna nie powiązana z żadnym wydawnictwem animowanym, komiksowym lub growym nie są dopuszczone jako pierwowzory cosplayu w tym konkursie.  Materiał źródłowy nie musi pochodzić z Japonii, publikacje zachodnie są dopuszczalne. Wykluczone są natomiast tytuły pornograficzne. Stroje obydwu członków drużyny muszą pochodzić z tego samego źródła.

5. Osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Japaniconu 2017 lub finału CCCC 2018 i Animeconu nie mogą uczestniczyć w eliminacjach.


6. Każdy uczestnik eliminacji dodatkowo oświadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał CCCC do Holandii w terminie od 15 do 17 czerwca 2018, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

7. W trakcie Konkursu Cosplay spośród osób, które się zgłosiły do eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego uczestników Konkursu wybierze zwycięzców eliminacji. Ocena kostiumu stanowi 40%, zaś występu 60% całkowitej punktacji.

8. Podczas prezentacji zgłoszonej do CCCC na scenie mogą znajdować się tylko osoby startujące w tym konkursie i zgłoszone do danego występu. Dodanie do prezentacji cosplayów postaci drugoplanowych lub epizodycznych, które nie biorą udziału w eliminacjach, jest zabronione. W sytuacjach awaryjnych dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy przy obsłudze rekwizytów lub dekoracji.

9. Prezentacja sceniczna zgłoszona do eliminacji musi trwać nie więcej niż dwie minuty 30 sekund.

10. Liczba elementów scenografii nie może przekroczyć czterech, zaś maksymalny czas potrzebny na ich rozstawienie nie może przekroczyć 30 sekund.

11. Zwycięzcy eliminacji otrzymają prawo do reprezentowania Polski w finale CCCC 2017 w Hadze. Koszty zakwaterowania, na okres od piątku 15 czerwca 2018 do niedzieli 17 czerwca 2018 (dwie noce), pokrywa organizator finału. Transport do Hagi zapewnia MiOhi.

12. Jury zastrzega sobie prawo do wybrania jednej drużyny rezerwowej, na wypadek gdyby zwycięzcy eliminacji z jakichkolwiek względów nie mogli uczestniczyć w finale CCCC 2018.

 

VI. Eliminacje European Cosplay Gathering 2018


1. Na konwencie Japanicon 2017, w ramach Konkursu Cosplay, zostaną… rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu European Cosplay Gathering 2018 (dalej: ECG). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wyłonienie osób, które będą… reprezentowa‡ Polskę w finale konkursu ECG 2018. Konkurs eliminacyjny zostanie rozegrany w dwóch kategoriach: solowej oraz drużynowej. W tej drugiej kategorii mogą… startować‡ grupy dwu- lub trzyosobowe. Na finał ECG do Paryża pojedzie jeden zwycięski solista oraz jedna zwycięska drużyna. Każdy uczestnik może wystartować‡ tylko w jednej z kategorii eliminacji.

2. W Eliminacjach może wziąć udział każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu w Polsce, zgłosi się do Konkursu Cosplay w kategorii "Eliminacje do  European Cosplay Gathering 2018" oraz do 7 października 2017 roku ukończy 18 lat.

3. Osoby biorą…ce udział w organizacji Japaniconu 2017, ECG 2018 lub Japan Expo nie mogą uczestniczyć w eliminacjach.

4. Każdy uczestnik Eliminacji dodatkowo oświadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał ECG do Francji w dniach 4-9 lipca 2018, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

5. Uczestnicy ostatniego finału ECG nie mogą startować‡ w eliminacjach w kategorii, w której reprezentowali Polskę na tej imprezie. Mogą natomiast ubiegać‡ się o miejsce w drugiej z kategorii konkursu. Jeżeli zaś› ta sama osoba brała udział w dwóch finałach ECG w ciągu ostatnich trzech lat, to nie ma w ogóle prawa uczestniczyć‡ w eliminacjach w ciągu dwóch lat następują…cych bezpoś›rednio po drugim z tych finałów. Po dwóch latach wykluczenia dozwolony jest start w dowolnej kategorii.

6. Strój zgłoszony do eliminacji musi być‡ wykonany przez uczestnika w nim startują…cego. Nieodpłatna pomoc jest dozwolona, ale uczestnik musi wykonać większość‡ pracy przy wszystkich znaczą…cych elementach stroju. Jedynym dopuszczalnym odstępstwem od tej ostatniej reguły jest podział pracy wewną…trz grupy w kategorii drużynowej, który jest dozwolony. W przypadku takiego podziału każdy członek grupy musi mieć‡ znaczą…cy wkład w powstanie cosplayów drużyny. Użycie kupionych peruk, butów, okularów, itp. akcesoriów jest dozwolone.

7. Strój biorą…cy udział‚ w Eliminacjach ECG musi być‡ odwzorowaniem kostiumu pojawiają…cego się w materiale źródłowym (animacji, komiksie, filmie, grze, serialu, widowisku scenicznym  itd.) opublikowanym w kraju lub za granicą… na licencji komercyjnej. Materiał‚ źródł‚owy nie musi  pochodzić‡ z Japonii (poza strojami inspirowanymi kostiumami muzyków - tu dopuszczane są tylko stylizacje artystów japońskich). Do Eliminacji nie są natomiast dopuszczone stroje bazujące na fanartach lub oryginalnej twórczości opublikowanej bez licencji komercyjnej (np. tylko w portalach typu deviantart). Organizator Eliminacji decyduje o dopuszczeniu materiału źródłowego do konkursu. Stroje wszystkich członków drużyny w kategorii grupowej muszą pochodzić z tego samego źródła.

8. Podczas prezentacji zgłoszonej do eliminacji ECG na scenie mogą znajdować‡ się tylko osoby startujące w tym konkursie i zgłoszone do danego występu. Dodanie do prezentacji cosplayów postaci drugoplanowych lub epizodycznych, które nie biorą… udziału w eliminacjach, jest zabronione. W sytuacjach  awaryjnych  dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy przy obsłudze rekwizytów lub dekoracji.

9. Scenografia może składać się maksymalnie z jednej dekoracji głównej o wadze do 20kg, którą mogą swobodnie przenieść dwie osoby, dwóch średnich o wadze do 8kg każda, z których każda może być przeniesiona przez jedną osobę, oraz mniejszych w liczbie nie przekraczającej ilości osób biorących udział w prezentacji. Broń i inne akcesoria trzymane w ręku nie są wliczane do tego limitu. Uczestnicy Eliminacji są zobowiązani do skonstruowania dekoracji w sposób zapewniający ich stabilność i możliwość bezpiecznego ich przemieszczania.

10. Czas trwania prezentacji solowej zgłoszonej do Eliminacji nie może przekroczy‡ jednej minuty i 15 sekund. Limit dla prezentacji grupowej wynosi 2 minuty i 30 sekund.

11. W trakcie Konkursu Cosplay spoś›ród osób, które się zgłosiły do eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego Uczestników Konkursu wybierze zwycięzcę eliminacji w każdej z kategorii. Ocena stroju oraz prezentacji będą stanowić po 50% ostatecznej punktacji. W ocenie stroju będą brane pod uwagę z jednakowymi wagami zgodność z oryginałem, stopień złożoności konstrukcji i zastosowanie technik, oraz ilość detali i jakość ich odwzorowania. Połowę oceny występu stanowić będzie ocena umiejętności aktorskich i ruchu scenicznego, jedną trzecią oryginalność pomysłu na prezentację i jej walory rozrywkowe, zaś pozostałą jedną szóstą jury przyzna za jakość mediów i dekoracji użytych podczas występu.

12. Zwycięzca Eliminacji otrzyma nagrodę Grand Prix oraz prawo do reprezentowania Polski w finale ECG 2018 w Paryżu. Koszty zakwaterowania (pięć nocy) pokrywa organizator finał‚u. Koszty podróży pokrywa MiOhi.

13. Organizatorzy zastrzegają… sobie prawo do wybrania jednego solisty oraz jednej drużyny rezerwowej, na wypadek gdyby zwycięzca eliminacji z jakichkolwiek względów nie mógł uczestniczyć‡ w finale ECG 2018.

 

VII. Przyznawanie nagród


1. W konkursie Standard Cosplay nagrody zostaną przyznane w kategoriach: 1., 2. i 3. miejsce za "Najlepszy strój" oraz za pierwsze miejsce za "Najlepszy występ (solo)" i "Najlepszy występ (grupa)". Jeśli liczba występów solowych lub grupowych będzie mniejsza niż pięć zostanie przyznana tylko jedna nagroda za "Najlepszy występ". W Eliminacjach CWM 2018 oraz CCCC 2018 zostanie przyznane po jednej nagrodzie. W eliminacjach do ECG 2018 zostanie wył‚oniona jedna zwycięska drużyna oraz jeden zwycię™ski solista. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania więcej niż jednej nagrody (nie dotyczy eliminacji do konkrsów międzynarodowych), oraz do rezygnacji z przyznania którejkolwiek z nagród.

2. W cz궛ci Standard Cosplay w konkursie na "Najlepszy cosplay" jury dokonuje oglę™dzin strojów uczestników i przyznaje nagrody na podstawie: szczegółowoś›ci odwzorowania pierwowzoru, trudnosci technicznej cosplayu, dodatkowych środków zastosowanych w celu upodobnienia się™ do postaci (np. makijaż, charakteryzacja, stylizacja peruki), zachowania scenicznego uczestnika, odzwierciedlenia charakteru odgrywanej postaci. W konkursie na "Najlepszy występ" uczestnicy oceniani są… tylko pdczas występu scenicznego i najważniejszymi kryteriami oceny są… umiejętności aktorskie i scenariusz występu, ale czynnik wizualny (wygląd kostiumów i ewentualnych dekoracji) także gra pewną rolę™.

W Eliminacjach CWM 2018 ocena stroju stanowi 60%, zaś występu 40% całkowitej punktacji.

W Eliminacjach do CCCC 2018 ocena stroju stanowi 40%, zaś występu 60% całkowitej punktacji.

W eliminacjach do ECG 2018 ocena stroju oraz ocena wystę™pu stanowią po 50% całkowitej punktacji.


3. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają… wymianie na inne, ani na równowartość‡ pieniężną…. 

4. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają… zaskarżeniu. 

5. W przypadku nie zgł‚oszenia się™ zwycięzców po odbiór nagród zostaną… one, po wcześniejszym umówieniu się™ drogą… elektroniczną bą…dź telefonicznie, odesłane do zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt odbiorcy.

 

VIII. Dodatkowe oświadczenia uczestników


1. Zgłaszają…c się™ do udziału w Konkursie uczestnik oś›wiadcza, iż: 
- prezentowany strój wykonał własnoręcznie z dostę™pnych mu materiał‚ów, 
- prezentowana scenka nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich, 
- wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym (np. historia stroju) są… prawdziwe. 

2. Uczestnik wyraża zgodę™ na prezentację™ wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli w ramach sesji fotograficznych i nagrań„ wideo, podczas występów scenicznych i poza nimi - zdjęć‡ i nagrań w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką… i w dowolnych nakładach. Zdję™cia i nagrania wymienione powyżej stanowią… cał‚kowitą… i wyłą…czną… wł‚asność‡ organizatorów z uwzglę™dnieniem szczególnych praw przysł‚ugują…cych ich autorom. 

3. Uczestnik może domagać‡ się™ zaprzestania publicznego udostę™pniania zdjęć lub nagrań‡ z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność‡ osobistą…. 

4. Uczestnik wyraża zgodę™ na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach zwią…zanych z przeprowadzeniem konkursu, przyznania i wrę™czenia nagród oraz sporzą…dzenia statystyk dotyczą…cych Konkursu.

IX. Postanowienia koń„cowe


1. Decyzje organizatorów są… ostateczne i nie podlegają… zaskarżeniu. 

2. Wypełnienie i wysł‚anie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie Japanicon 2017 jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią… niniejszego regulaminu oraz całkowitą… jego akceptacją…. 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez koniecznoś›ci wcześ›niejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej konwentu pod adresem japanicon.pl.